ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. 12*18 ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. click here for Kannada BUDGET Highlights 2016-17 click here for English BUDGET Highlights 2016-17
Welcome to Department of Information and Public Relations, Karnataka

The Department of Information and Public Relations acts as a bridge between the people and the Government. The prime task of the Department is to disseminate information about different schemes, programmes, achievements of the Government to the people, using a plethora of mass media and non conventional media. The Department’s Head office is located at Bangalore. Its jurisdiction covers the entire State and it functions through district level offices in all the 30 districts across the State. It has an office at New Delhi which is called Karnataka Information centre.

Latest News
No 17, Vartha Soudha, Bhagwan Mahaveer Road (Infantry Road), Bengaluru - 560 001,
080-2202 8001, 2202 8002 080-22863794, 22028041 Copyright©2016,
Content Owned by Department of Information, Karnataka. All rights reserved.
Hosted at National Informatics Centre, Karnataka State Unit,
good hits
Total Visitors